ไต้หวัน PROMOTION สายการบินไต้หวันTRANS ASIA คณะพิเศษเพียง 26900

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • DREAM TIWAN By I DREAM JOURNEY
  • กรุงเทพมหานคร
  • 028970266
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
วันแรก   กรุงเทพ - ไต้หวัน - เถาหยวน –โรงแรมที่พัก CITY SUITES TAOYUAN GATEWAY หรือเทียบเท่า
วันที่สอง     วัดจงไถฉานซื่อ -วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา  - วัดพระถังซามจั๋ง - แวะชิมชาอู่หลง - เมืองเจี้ยอี้
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - สวนสน 1000 ปี  -ไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์ประการังแดง - จงเรี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต  - โรงแรมที่พัก SANTOS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า         DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 26,900 บาท
View 241 ครั้ง Contact 028970266

กำลังโหลดข้อมูล