PM Training And Seminar รับจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • พัชราพรรณ
  • กรุงเทพมหานคร
  • 02-6369888
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
 
 
บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In House Training)
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ P.M. Accgroup ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลธุรกิจของลูกค้าอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ในทุกๆด้านของธุรกิจ รวมไปถึงการได้รับการยอบรับจากสถาบันรัฐบาลและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในทุกๆธุรกิจ ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนที่จำเป็นและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน
ซึ่งเรา พี.เอ็ม.เทรนนิ่ง แอนด์ เซมินาร์ หนึ่งในบริษัทฯในเครือ P.M. Accgroupมีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการจัดงานฝึกอบรม รวมไปถึงวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำและช่วยพัฒนาบุคลากรของธุรกิจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทุกๆหลักสูตรเราจะออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และประเภทธุรกิจของลูกค้า   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชี ภาษีอากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารธุรกิจ (In-house Training)
 
ผลประโยชน์ในเชิงภาษี
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม/สัมมนา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


ด้านบัญชีและภาษี
·        หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  IFRSs  ทุกฉบับ
·        หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
·        หลักสูตรวางระบบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
·        หลักสูตรวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน 
·        หลักสูตรการวางแผนและการตรวจสอบภายในองค์กร
·        หลักสูตรการวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป (ธุรกิจเฉพาะ)
·        หลักสูตรการบริหารบัญชีต้นทุนสำหรับสถานประกอบการและอุตสาหกรรม
·        หลักสูตรกลยุทธ์ด้านบัญชีและภาษีขององค์กร
·        หลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนภาษีทั้งระบบ (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม)
·        หลักสูตรการบริหารบัญชี ภาษี  สำหรับธุรกิจ BOI
·        หลักสูตรการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจต่างๆ
ด้านการบริหารและการลงทุน
·        หลักสูตรการบริหาร และการป้องกันความเสี่ยง
·        หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน สำหรับนักลงทุนและผู้ซื้อหุ้น
·        หลักสูตรวิเคราะห์งบ  วิเคราะห์หุ้น อย่างมืออาชีพ
·        หลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตลงทุนเพื่อนป้องกันความเสี่ยง
·        หลักสูตรรอบรู้ทั่วทิศกับ ตราสารหนี้  ตราสารทุน  และตราสารอนุพันธ์

 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
·        หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล  และการสร้าง Team Building
·        หลักสูตรเทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธ์ภาพในองค์กร
·        หลักสูตรเทคนิคการสร้างความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
·        หลักสูตรการสร้างทัศนคติ และการทำงานเป็นทีมในองค์
·        หลักสูตรการสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพ  และมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
ด้านการตลาด  ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร
·        หลักสูตรการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
·        หลักสูตรเทคนิคแบรนด์  และการสร้างความจงรักภักดี
·        หลักสูตรช่องทางการสื่อสารทางการตลาด  และกลยุทธ์การทำตลาดเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
·        หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
·        หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วยระบบ CRM
ด้านอื่นๆ 
·        หลักสูตรเสริมหลักแห่งโหราศาสตร์กับธุรกิจ เพื่อพิชิตการเจริญเติบโตสู่ทายาท
·        หลักสูตรวิเคราะห์หลักฮวงจุ้ย  ทำเล 
·        หลักสูตรเสริมมงคลธุรกิจ  ตามหลักฮวงจุ้ย
·        หลักสูตรโหราศาสตร์ เพื่อการเจรจาธุรกิจ
·        Learn On Demand(เรียนแบบตัวต่อตัว ทุกประเภทธุรกิจ  ทุกสาขาวิชา)
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายอบรมสัมมนา
23 อาคารพี.เอ็ม. ชั้น 6 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
23 P.M.Building 6th Floor, Ruamchit Road, Thanonnakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ / Tel: 0-2636-9888 ต่อ 116-117   โทรสาร / Fax  : 0-2636-9990
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 1,000 บาท
View 191 ครั้ง Contact 02-6369888

กำลังโหลดข้อมูล