รับวิเคราะห์ SPSS Eview Stata AMOS Lisrel ราคาถูก

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • ฐา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0886165837
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
รับประมวลผล SPSS Eview Stata AMOS Lisrel รับวิเคราะห์ SPSS Eview Stata AMOS Lisrel รับทำ SPSS รับทำ Eview รับทำ Stata รับทำ AMOS รับทำ Lisrel ติวให้ก่อนสอบ ไม่ส่งงานต่อ ส่งงานตามกำหนดเวลา ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถิติ 

ประมวลผล วิเคราะห์ผล โปรแกรม SPSS 

• การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D.,SE., สถิติ Paired t- test , Independent Samples t-test, One – way ANOVA , Chi-square 
• การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ได้แก่ ANCOVA, 2 – way ANOVA 
• การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r) 
• การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Multiple Regression Analysis 
• การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มหรือจำแนกตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis 
• การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis 
• การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบโปรบิท (Probit Analysis) 
• การวิเคราะห์การพยากรณ์ ได้แก่ Exponential - Classical Decomposition, Simple Exponential Smoothing 
• การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตร KR-20 (Kuder-Richardson 20) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) (E1/ E2) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC 
• การสร้าง Chart หรือ กราฟ รูปแบบต่างๆ 

ประมวลผล วิเคราะห์ผล โปรแกรม Eview 

• การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple Regression และ Multiple Regression 
• การทดสอบและแก้ปัญหา Multicollinearity ได้แก่ simple correlation coefficients 
• การทดสอบและแก้ปัญหา Heteroscedasticty ได้แก่ White’ s test, Weighted Least Square (WLS) 
• การทดสอบและแก้ปัญหา Autocorrelation ได้แก่ Durbin-Watson test, LM test ,Q-statistic, AR 
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ Logit และ Probit Model 
• การทดสอบ Unit Root Test, Co-integration และ ECM (Error Correction Model) 
• การพยากรณ์และวิเคราะห์แนวโน้ม Time trend และ Exponential smoothing 
• การวิเคราะห์สมการ Dummy Variable และ Cobb-Douglas 

ประมวลผล วิเคราะห์ผล โปรแกรม Lisrel 

• การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
• การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 
• การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA) 
• การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-Group Analysis) 

ประมวลผล วิเคราะห์ผล โปรแกรม AMOS 

• การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
• การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 
• การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA) 
• การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-Group Analysis) 

ประมวลผล วิเคราะห์ผล โปรแกรม Stata 

• การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ได้แก่ สถิติ Independent Samples t-test, One – way ANOVA , 2 – way ANOVA /MANOVA, Chi-square
• การทดสอบค่าสัดส่วน 1 กลุ่มตัวอย่าง เมื่อข้อมูลเป็นไปได้ 2 ค่า หรือ มากกว่า 2 ค่า ได้แก่ สถิติ Chi-square
    การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
• การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple Regression Analysis , Multiple Regression Analysis
• การวิเคราะห์ข้อมูล Logistic & Probit Regression
• การวิเคราะห์ข้อมูล Panel data / Fixed effect / Random effect
• การทดสอบ Unit Root Test / Heteroscedasticity / Auticorrelation / Multicollinearity
• การสร้างกราฟ รูปแบบต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

1. ค่าบริการคีย์แบบสอบถาม ชุดละ 5 – 10 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อของแบบสอบถาม) 
2. ค่าบริการ Make ข้อมูล แบบสอบถาม ชุดละ 2 บาท 
3. ค่าประมวลผลโปรแกรม SPSS และ Eviews ด้วยสถิติต่างๆ 500 - 1,500 บาท (แล้วแต่กรณี) 
4. ค่าประมวลผลโปรแกรม AMOS และ Lisrel ด้วยสถิติต่างๆ 1,000 - 2,500 บาท (แล้วแต่กรณี) 
5. ค่าบริการบทที่ 4 ใช้โปรแกรม SPSS และ Eviews ในการประมวลผล คิดค่าบริการ 3,500 บาท 
6. ค่าบริการบทที่ 5 ใช้โปรแกรม AMOS และ Lisrel ในการประมวลผล คิดค่าบริการ 5,000 บาท 
7. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ คิดค่าบริการ 1,500 – 2,500 บาท (รวมบทคัดย่อภาษาไทย) 
8. ค่าบริการด้านอื่นๆ สามารถโทรมาสอบถามได้คะ 

การนัดรับงาน/ส่งงาน 

1. รับ-ส่งงานทาง E-Mail เป็น File ตามชื่อบท + File ข้อมูลดิบ + File Output ทั้งหมด (ทั้ง 
รูปแบบ file SPSS Eview R AMOS Lisrel และไฟล์ Word สำหรับลูกค้าที่ไม่มี โปรแกรม สามารถนำไปเปิดดูผลลัพธ์ได้) 
2. รับ-ส่งทาง ไปรษณีย์ (EMS) 
3. รับ-ส่งงานด้วยตัวเอง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ตามความสะดวกของลูกค้า) 

***หมายเหตุ*** 

1. รับงานทั่วประเทศ การส่งงานตามสะดวกค่ะ งานด่วนและไม่ด่วนบอกได้ ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลารับงานเองได้เลยคะ 
2. ทุกขั้นตอนของการบริการ เราแก้งานให้จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
3. ค่าบริการสามารถแบ่งรายเป็นงวดๆ ได้คะ 
4. ส่งงานก่อนแล้วจ่ายเงินคะ 
5. ติวให้ทุกขั้นตอนก่อนสอบ 
6. ยินดีให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางในการทำวิจัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคะ 
7. ทางเรามีเอกสารแจกฟรี ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผล 
8. ถ้ามีงานวิจัยตัวอย่าง หรืองานวิจัยตามฟอร์มของท่าน ที่นำมาเป็นต้นแบบ ควรแนบไฟล์ส่งมาให้ทางเราเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำ 

*** ระยะเวลาในการดำเนินงาน *** 

1. หากต้องมีการแก้ไข จะทำการแก้ไขให้จนกว่าจะจบ **โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม** 
2. การดำเนินการ บทที่ 1-3 ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ - 1 เดือน 
3. การดำเนินการ บทที่ 4-5 ใช้เวลาประมาณ 3 – 7 วัน 
4. ถ้างานด่วน ลูกค้าสามารถระบุวันรับงานได้คะ 


โทรมาสอบถามได้ทุกวันค่ะ ยินดีให้บริการคะ 
ขอบคุณคะ 

***รับงานตลอด โทรหรือE-mail มาได้เลยค่ะ*** 
ติดต่อ คุณ ฐา 
Tel : 095-6955609/088-6165837 
Line ID : tharesearch
E-mail : pro_research@hotmail.com หรือ kataluk@hotmail.com 
Web Site : http://www.thesis2you.com.
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 500 บาท
View 1,229 ครั้ง Contact 0886165837

กำลังโหลดข้อมูล