เปิดหลักสูตร The Boss New Era รุ่นที่ 88

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
  • กรุงเทพมหานคร
  • 02-168-7243-7 มือถือ
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)  ขอเชิญเจ้าของกิจการ ทายาทนักธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ต้องการเป็นนายที่สมบูรณ์แบบที่เก่งในการมองการณ์ไกล เก่งด้านบริหาร และจิตวิทยา  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Boss New Era  รุ่นที่ 88 : Shift to Highly Complex Business Environment
The Boss New Era คือ หลักสูตรผู้นำเพื่อสร้างให้คุณเป็นนายที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค และเป็นหลักสูตรเดียวที่สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 30 ปี จนแข็งแกร่งเป็นสังคมผู้นำกว่า 4,000 คน เกิดเป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุนผนึกกำลังทางธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   อาทิ ศ. นพ. ประเวศ วะสี, ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และอาจารย์พิเชษฐ์ เวชสุภาพร
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 – 3 สิงหาคม 2561 สัมมนา 10 ครั้ง 20 วัน เฉพาะวันศุกร์-เสาร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา โทร. 02-168-7243-7
มือถือ 09-1818-2288-90 หรือ อีเมล info@trainingmpi.com www.trainingmpi.com, ลิงค์วีดีโอแนะนำ        The Boss  ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RvfGI0TkDfQ&feature=youtu.be
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
ศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
ศ.พิเศษ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
รศ.ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว
รศ.ดร. เกียรติวรรณ อมาตยกุล
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร
ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม
ดร. วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ดร. ปรีชา เชาวโชติช่วง
ดร. รัฐ ธนาดิเรก
ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี
อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์
อาจารย์สุรพล โอภาสเสถียร
อาจารย์เพชรพริ้ง สารสิน
อาจารย์ชนก ช่างเรียน
อาจารย์วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
อาจารย์ฐิตาภรณ์ ตู้จินดา
หัวข้อสัมมนา
- Welcome and Introduction to the Boss 
- The Magic of Communication 
- Current World Economic Trends
- Paradigm Shift 
- การวางตนและมรรยาทที่มีความสำคัญต่อนักบริหาร 
- Transformational Leadership 
- Power of Listening 
- จิตวิทยาสำหรับนักบริหารยุคใหม่ 
- CSR for Business Sustainability 
- Reality Touch 
- Rejuvenate Mind and Soul 
- อารยธรรมทุนซ่อนเร้นกับการดำเนินธุรกิจ 
- ASEAN Community Update 
- New Business Model 
- มุมมองการเงิน 
- Strategic Thinking and Scenario Planning 
- หลักการ-กลยุทธ์การวางแผนภาษีอากร 
- Celemi Business Simulation : Planning for Growth 
- กฎหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- Innovative Organization 
- Mixology Show 
- เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต 
- New Era Leadership 
- Being an Active Citizen 
- บรรสาน 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ไม่ระบุ Price 0 บาท
View 66 ครั้ง Contact 02-168-7243-7 มือถือ

กำลังโหลดข้อมูล