ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

ผู้นำทีมประสิทธิภาพ Confirm!

วันที่อบรม 30 สิงหาคม 2560 | ราคา 4500 บาท


 

คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะเรามีความเชื่อว่า การทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและถ้าท่านต้องเป็นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้

          หัวหน้างานมีหน้าที่ สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  ประโยชน์ต่อองค์การ

  - ทำให้มีผลงานเพิ่มขึ้น

  - ทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา

  - ช่วยแก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

  - เป็นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ

  - เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีในองค์การ

  - ช่วยเสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทำงาน

  ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

  - มีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจ

  - ได้รับโอกาสแสดงความสามารถ

  - เป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบในการด้วยการจัดการที่เป็นระบบ

  - เป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  - มีช่องทางได้แสดงความคิดริเริ่ม จากการบริหารที่ถูกต้อง

  - มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี ด้วยจิตวิทยาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์แก่ตัวผู้บังคับบัญชา

  - แบ่งเบาภาระในงานขององค์กร

  - มีเวลาริเริ่มงานใหม่ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ทราบความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และกระจายงานได้ถูกต้อง

  - ช่วยให้ทราบปัญหาของงาน และคนอย่างถูกต้องตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

  - ได้รับความจงรักภักดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยศิลปะด้านจิตวิทยาการบริหาร

 

หัวข้อหลักสูตร

      กรอบความคิดผู้นำ

·     การส่งเสริมทัศนคติของตนเอง

·     ปรับมุมคิดสู่ผู้จัดการมืออาชีพ

·     5 หลักคิดที่เป็นปัญหาในการทำงาน

      รู้เรื่องการจัดการ

·     การทำงานเชิงรุก อย่างมืออาชีพ

·     การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

·     หลักคิดในการบริหาร (การบริหารงาน)

·     การประเมินผลงานในการทำงาน

·     การเจรจาเพื่อความสำเร็จ (การบริหารคน)

·     การขัดจัดข้อโต้แย้ง สู่ความสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม

      เทคนิคการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

·     การจูงใจ และมอบหมายงาน

·      เทคนิคการเป็นโค้ช สู่การสอนอย่างมืออาชีพ

·     การกระจายงาน และการสื่อสาร

·     จิตวิทยาการเป็นผู้นำและมัดใจลูกน้อง  

      รู้การสร้างทีมงาน

·     ความสามารถทำงานภายใต้วิกฤติความกดดัน ในการทำงานเป็นทีม

·     การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารบุคคล

·     การสร้างความสมดุลการทำงานเป็นทีม

 

วิธีการดำเนินการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟัง การบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

แนวทางการฝึกอบรม

  • การบรรยายปรับทัศนคติ

  • ตัวอย่าง

  • ฝึกปฏิบัติ (Work Shop)

 

วิทยากรคุณภาพ อ. ประกาศิต สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์จูงใจให้เห็นคุณค่า) ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และจิตวิทยาการทำงาน เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม เป็นต้น

ราคา: 4,500 บาท

โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ

ชำระ 2 ท่าน ละ = 4,000 บาท เท่านั้น

ชำระ 3 ขึ้นไปท่าน ละ = 3,900 บาท เท่านั้น

หมายเหตุ       ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                   - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

_______________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel :  099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 4,500 บาท
View 84 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล