การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
 • กุสุมา ด้วงจุมพล
 • กรุงเทพมหานคร
 • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

อ.ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี
9 กรกฎาคม 2560

ท่านละ 4,500 บาท 


 
ารสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่
        หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

ทำไมต้องมี หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
              การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ   ความคิด  คำพูด และการกระทำ  ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 • เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร
 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง
วิธีการดำเนินการ
          เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

วิทยากรคุณภาพ
           อประกาศิต  สพฤกษ์ศรี บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)
          เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
 
หัวข้อหลักสูตรหลัก    

1. ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ
 • 5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ
 • วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ
 • ทฤษฎี แรงจูงใจ
 • กฎแห่งความสำเร็จ
 • อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ
2. ​ารปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ
 • การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ
 • การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง
 • หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน
3. เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ
 • แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จ
 • การใช้ภาษาในการสื่อสาร
 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง
4. การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร
 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน
 • คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง
  สถานที่       โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
   ราคา          3,700  บาท
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ 

 
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 4,500 บาท
View 83 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล