หลักสูตร การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

หลักสูตร การจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

 ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน
 
  3 กรกฏาคม 2560
ท่านละ 3,700 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)
 
สมรรถนะ หรือ Competency เป็นเทคนิคในการระบุถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สมรรถนะถูกระบุว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถระบุได้อย่างเจาะจงว่าตำแหน่งต่างๆ ควรมีคนที่มีคุณสมบัติประเภทใดเข้าทำงานจึงจะทำให้งานออกมาดีที่สุด สมรรถนะจึงเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยประโยชน์ของสมรรถนะไม่เพียงแต่ใช้เพื่อการสรรหา คัดเลือกเท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การให้รางวัล รวมถึงการรักษาพนักงานด้วย
            อนึ่ง สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการประเมินสมรรถนะ นอกเหนือจากการระบุถึงสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงตำแหน่งแล้ว ก็คือ การวัดหรือประเมินผลว่า ผู้ครองตำแหน่งมีคุณสมบัติตรงตามสมรรถนะที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งเทคนิคการสร้างเครื่องมือมีอยู่หลากหลาย มีจุดเด่นจุดด้อย และความเหมาะสมกับองค์การแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลากหลาย จึงจะสามารถพัฒนาเครื่องมือให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์การของตนเอง


วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการประเมินสมรรถนะ วิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กันในปัจจุบัน
           2.  เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะขึ้นใช้ได้เอง โดยเริ่มต้นจากเครื่องมือประเมินที่ง่ายที่สุดไปยังเครื่องมือที่ยากที่สุด
           3.  เพื่อให้เข้าใจวิธีการทดสอบความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือ รวมถึงการนำเครื่องมือประเมินสมรรถนะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

            - แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
            - แนวคิดการประเมินสมรรถนะ
            - วิธีการในการประเมินสมรรถนะ
            - วิธีการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
            - การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
            - Workshop : การจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ
            - คุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

วิธีการสัมมนา   บรรยาย  ระดมสมอง  ฝึกปฏิบัติ  และกรณีศึกษา
วิทยากร   ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
              ประสบการณ์การทำงาน
         -  ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด
         - นักวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
         - ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด


วิธีการฝึกอบรม :
บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ
 
ฟรี 
1) อาหารว่าง 2 มื้อ 
2) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
3) กระเป๋าผ้าและเอกสารฝึกอบรม
4) ใบประกาศผ่านการอบรม
 

กำหนดการ                                                                                                     

   วันที่               3 กรกฏาคม 2560
   สถานที่          โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท
   ราคา              3,700  บาท

Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,700 บาท
View 62 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล