ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(IDP to drive the company goal)


27  มิถุนายน 2560
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)


 อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง
 (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร (Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

-   เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap
-   เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)
-   เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP
-   สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

หัวข้อการอบรม

1. แนวคิด และหลักการของ  Individual Development Plan : IDP

·           การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร
·           ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP
·           บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบทบาทในการจัดทำ IDP
·           ลักษณะที่ดีของ IDP

2. องค์ประกอบการจัดทำ Training Roadmap

·  การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร 
·  Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร?
·  ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน
·  การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
·  หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
·  Competency และความสัมพันธ์ในการทำ Training Roadmap ทั้ง
 
Core, Function & Managerial Competency

3. ขั้นตอนการทำ  IDP: Individual Development Plan

·  การหาช่องว่างสมรรถนะหลักตาม Competency เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล
 แบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
การสังเกตพฤติกรรม
การสัมภาษณ์แบบ ST-A-R
ศูนย์ประเมิน (Assessment Center)
การทดสอบ (Testing)
การมอบหมายโครงการ
· การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับและประเภทของ Competency  ทั้ง Core, Function & Managerial Competency
·  การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน
oการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
oเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)
·  การประชุมและหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อกำหนดแผน IDP
·  การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP

Workshop :   

   - การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร
 
   - การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
   - การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency รายบุคคล

ระยะเวลา :   หลักสูตร 2 วัน   (12 ชั่วโมง)

เทคนิคการฝึกอบรม  

        - การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
        - อภิปรายกลุ่ม
     - กรณีศึกษา (Case Study)

วิทยากรในการฝึกอบรม 
      
   อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
          อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนำหลายแห่ง 
          ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 25 ปี
          เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรทั่วไป
          ผลงานเขียน “HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”   “SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด           คล่องแคลว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
 
 
ราคา บุคคลทั่วไป 3,900 บาท
สมาชิก/โอนก่อน 3,500 บาท

 
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 

 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 80 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล