เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

21 มิถุนายน 2560
ท่านละ 3,700 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)

อาจารย์มธุรส  ศรีสุเมธากุล

 

หลักการและเหตุผล

      การทำงานทุกงาน ย่อมเกิดผลลัพธ์ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทั้งสองด้าน นั่นคือ ข้อผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกนี้ คือ ไม่เคยมีผู้ใด ที่ไม่เคยทำงานผิดพลาด แต่ขึ้นอยู่กับความคิดทัศนคติของผู้นั้นว่าจะนำความผิดพลาดไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น หรือจมปลักกับความผิดพลาดแล้วเกิดความล้มเหลวในงานนั้น
       การจัดการกับข้อผิดพลาด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้เรียนรู้ เข้าใจ ปรับใช้เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน อันมีผลต่อการแก้ไขปัญหา และข้อผิดพลาดในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งผลต่อทีมงานต่อองค์กร
      หลักสูตรนี้จึงมีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรอีกหนึ่งหลักสูตร ที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น ทำให้พนักงานมีความเข้าใจ และใส่ใจในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นความสำคัญของตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
      1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และกระตุ้นความคิดเชิงบวกในการแก้ปัญหา
      2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าใจในประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของตนเอง ว่าอยู่ในระดับใด ควรปรับปรุง พัฒนาอย่างไร จึงเกิดความเหมาะสมสำหรับตนเองและองค์กร
      3. เพื่อปรับ Mind set ของตนเองให้มีความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
      4. เพื่อนำเทคนิคในการจัดการกับข้อผิดพลาดมาปรับใช้ได้จริง โดยอาศัยเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

หัวข้ออบรม

1.      แนวคิดในการลดข้อผิดพลาด และข้อดีของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2.      ปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด 
      1) ปัจจัยที่เกิดจากลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงาน
      2) ปัจจัยที่เกิดจากการออกแบบสภาพการทำงาน
3.      กิจกรรมกระจกสี่ด้านสะท้อนข้อผิดพลาดในการทำงาน
4.      แนวทางการจัดการข้อผิดพลาดในการทำงาน
      1)      แนวทางที่ 1 การใช้หลักวิศวกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์
      2)      แนวทางที่ 2 การจัดทำคู่มือและวิธีการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง
      3)      แนวทางที่ 3 การจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการทำงาน
      4)      แนวทางที่ 4 การสร้างระบบการตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาด
      5)      แนวทางที่ 5 การตอบสนองต่อความต้องการทางด้านสังคมและจิตวิทยาของพนักงาน
5.      หลักการพัฒนาประสิทธิภาพ  5 ด้าน ในการทำงานสู่ความสำเร็จ (เรียนรู้ด้วย Management games เกมการเรียนรู้)
      1)      มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
      2)      บริการที่ดี (Service Mind)
      3)      มีความเชี่ยวชาญ (Expertise)
      4)      การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity)
      5)      ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
6.      แนวทางการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ (Attention to Details)
7.      การปรับ Mind set ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
      1)      อ่อนน้อมเหมือนคนไทย
      2)      ตรงเวลาเหมือนฝรั่ง
      3)      ขยันเหมือนคนจีน
      4)      ทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่น
8.      เทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
      1)      การจัดการกับตนเอง (Managing Yourself ) 
      2)      การจัดการกับคนในองค์การ (Management People )  
      3)      การจัดการกับงาน (Managing Work ) 
      4)      การจัดการทีมงาน (Team Management)
9.      Ownership and Common Sense for Success 
10.  การสรุปกิจกรรม และแนวทางการนำไปใช้

เทคนิคการฝึกอบรม  

      ละลายพฤติกรรมการระดมสมองเกมเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้และกิจกรรมประยุกต์ Management Gamesออกแบบสำหรับการแก้ปัญหาในการทำงาน และส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยากรในการฝึกอบรม :  

      อาจารย์มธุรส  ศรีสุเมธากุล

      การศึกษา :        ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                  ปริญญาตรี  เกียรตินิยม อันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก

 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

      1.       ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากร CPF Training Center Co., Ltd.
      2.       อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาเทคโนโลยีการจัดการ วิชา หลักการจัดการ 
      3.       วิทยากรจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ Team Building และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  (10 คน– 1,500 คน)

ประสบการณ์และความชำนาญพิเศษ

    ·        จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน 
    ·        การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความรู้รักสามัคคี 
    ·        พิธีกร และศิลปะการพูดเพื่อจูงใจผู้ฟัง
    ·        พัฒนาการในวัยต่าง ๆ ของชีวิต (เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ) 
    ·        การพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม 
    ·        กิจกรรม WALK RALLY แนวใหม่, TEAM BUILDING 
    ·        การปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
กำหนดการ                                                                                                      
   วันที่            21 มิถุนายน 2560
   สถานที่      โรงแรมเซนต์เจมส์  สุขุมวิท 26
   ราคา           3,700  บาท

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

 
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 

 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,700 บาท
View 88 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล