การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ 

30 มิถุนายน 2560
ท่านละ 3,700 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)


ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน

 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลกาภิวัตน์และการแข่งขันของโลกธุรกิจ บริษัทที่มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะเป็นองค์การที่สามารถเติบโตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้อื่น อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจต่างทราบถึงภารกิจเหล่านี้เป็นอย่างดี แต่ยังมีน้อยบริษัทนักที่จะสามารถนำหลักการ “พัฒนาองค์การ” ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งของต้นเหตุปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจาก ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ มักเลือกใช้วิธีการพัฒนาองค์การรูปแบบเดียวกับทุกสถานการณ์ มีน้อยองค์การนักที่จะเข้าใจว่า บริษัทแต่ละแห่งล้วนอยู่ในวังวนของวัฏจักรทางธุรกิจที่แตกต่างกัน และในแต่ละห้วงเวลาต้องการวิธีการจัดการ เครื่องมือการบริหาร ลักษณะของผู้นำที่แตกต่างกันไปด้วย
หลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ นี้ ได้ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
 
วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และสิ่งที่องค์การกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน วัฏจักรของธุรกิจ และรูปแบบการพัฒนาองค์การที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการพัฒนาองค์การ และสามารถคัดเลือกเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาองค์การได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ โดยนำแนวคิด และหลักการ ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อีกทั้งนำหลักการที่ได้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาองค์การของตนเองได้ต่อไป
 
รูปแบบการอบรม

วิทยากรจะนำเสนอแนวคิด หลักการ บนพื้นฐานของงานวิจัย และข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และมีเกม/กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดช่วงเวลาการเรียน 

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป

เนื้อหาหลักสูตร

ผลกระทบต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน
 - สถานการณ์ของการแข่งขัน
วัฏจักรธุรกิจและการปรับตัวขององค์การ
ปัญหาธุรกิจและแนวทางการแก้ไขด้านทรัพยากรมนุษย์
 - เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผล
 - Trip & Trick ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรณีศึกษา และตัวอย่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทต่างๆ
อภิปรายและตอบข้อซักถาม
 
วิทยากร   ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ประสบการณ์การทำงาน

ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด
นักวิจัยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด
กำหนดการ                                                                                                      
   วันที่           30 มิถุนายน 2560
   สถานที่       โรงแรมอะไรซ์  สุขุมวิท ซอย 26
   ราคา          3,700  บาท

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

 
 
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,700 บาท
View 84 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล