เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

27 กรกฎาคม 2560
ท่านละ 3,700 บาท 

 ณ โรงแรมอมารี สุขุมวิท ซอย 5

 
หลักการและเหตุผล
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร  น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้  จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง"  เนื่องจากตอนรับสมัครพนักงานไม่ได้ใส่ใจและกลั่นกรองคนที่ต้องการอย่างจริงจัง  นอกจากนี้ยังไม่เคยคำนวณค่าใช้จ่ายว่าถ้าไม่รับพนักงานเข้าทำงานแล้วมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่  เช่น  การเพิ่มภาระงานให้กับคนภายใน การเพิ่มศักยภาพคนทำงาน การจ้างเหมาภายนอก  รวมถึงการเปิด OT  บริษัทหลายแห่งที่ไม่ได้ให้ความสำคัญข้างต้น  จึงอาจเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่มหาศาลตามมาจากการได้คนทำงานที่ไม่มีความสามารถเพียงพอ  หรือมีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคล  เป็นกุนซือให้กับผู้บริหารเพื่อชี้ช่องทางสวรรค์ว่า ยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน  แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าการรับคนใหม่เข้าทำงานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด  ก็จะได้เรียนรู้ว่า  แล้วคนที่อยากได้เขาอยู่ที่ใด  มีวิธีการดึงดูดให้พวกเขามาสมัครงานกับเราได้อย่างไร  และสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับบริษัทเรา 
วัตถุประสงค์ในการสัมมนา  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา
  1. ทราบและเข้าใจกระบวนการ และแนวคิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  2. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนของการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
  3. สามารถวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน  และประสิทธิภาพของพนักงาน
  4. สามารถเลือกแหล่งสรรหา  และเทคนิคการคัดเลือกพนักงานตรงกับสายงาน
 
หัวข้อในการสัมมนา
1. ข้อควรพิจารณาก่อนรับสมัครพนักงาน
2. ต้นทุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3. จริงหรือที่ต้องรับคน : ทางเลือกก่อนรับคนยังมีอีกมาก
4. เทคนิคการสรรหาบุคลากร
5. ช่องทางการสรรหา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. วิธีการคัดเลือกบุคลากร
7. เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร
8. วิธีการคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency based Interview)
9. Workshop การสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ด้วย BI 
วิธีการสัมมนา   บรรยาย  ระดมสมอง  ฝึกปฏิบัติ  และกรณีศึกษา
วิทยากร   ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน
        - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
       - Ph.d. Candidate หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
            ประสบการณ์การทำงาน
        -  ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด
        - นักวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
        - ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด
 
วิธีการฝึกอบรม :
บรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ และการฝึกปฏิบัติ

วันที่ และสถานที่ :
27 กรกฎาคม 2560
9.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด : โรงแรม เซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

 
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 

ฟรี 
1) อาหารว่าง 2 มื้อ 
2) อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
3) กระเป๋าผ้าและเอกสารฝึกอบรม
4) ใบประกาศผ่านการอบรม
 
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,700 บาท
View 75 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล